Төгөлдөр хуур: Түвшин 4

Хүслийн жагсаалт Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

Түвшин 4

 • 1 – Нотны ишний дүрмүүдийг эргэн санах, 12/8 хэмнэл
  17:48
 • 2 – Vivace темп
  09:04
 • 3 – Минует, зургааны интервал
  06:30
 • 4 – Арван зургаат нот, Цэгтэй наймт-Арван зургаат нот ритм
  20:59
 • 5 – Түлхүүрийн тэмдэглэгээ буюу Key signature
  35:11
 • 6 – Tenuto тэмдэг
  16:57
 • 7 – Flat тэмдэгтэй Түлхүүрийн тэмдэглэгээ
  23:28
 • 8 – Илүү хөгжим
  08:54
 • 9 – Dal segno al Fine, Dal segno al Coda
  19:40
 • 10 – Тавтын Тойрог | Circle of Fifths
  32:21

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet